ODOBERAJTE NEWSLETTER

Prihláste sa na pravidelné odoberanie newslettera a buďte informovaní o všetkých dôležitých informáciách z práce poslanca NR SR.___________________________________________________________________________________

PODMIENKY NEWSLETTERA
Prihlásením sa k odberu newslettrov súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely informovania sa o práci poslanca NR SR Tomáša Šudíka. Prihlásením dávate súhlas Tomášovi Šudíkovi, bytom Dobrianskeho 25, 066 01 Humenné na to, že môže spracúvavať vaše osobné údaje. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa jeho udelenia. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov poslancovi NR SR Tomášovi Šudíkovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť automaticky spracúvaných osobných údajov (ak je to technicky možné) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prihlásiť sa môže iba osoba staršia ako 16 rokov.
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: tomas.sudik@nrsr.sk.

Pravidlá ochrany osobných údajov nájdete tu: tomassudik.sk/ochrana_osobnych_udajov/

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť emailovou správou zaslanou na adresu tomas.sudik@nrsr.sk.