Pravidlá ochrany osobných údajov

Odoslaním formulára na zasielanie newslettrov vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, obec ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať názov organizácie na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je Tomáš Šudík, Dobrianskeho 25, 066 01 Humenné. Vymenoval za svojho zodpovedného zástupcu Martina Ruščanského, Nám. slobody 61, 066 01 Humenné.

Tomáša Šudíka je možné kontaktovať :

a)    písomne zaslaním listu na adresu Tomáš Šudík, Dobrianskeho 25, 066 01, Humenné
b)   elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo 

c)   telefonicky na čísle 0908 345 636.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

a)    Tomáš Šudík, Dobrianskeho 25, 066 01 Humenné

b) Martin Ruščanský, Nám. slobody 61, 066 01 Humenné


Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo 

  1. požadovať prístup k osobným údajom, 
  2. na opravu osobných údajov, 
  3. na vymazanie osobných údajov, 
  4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov a 
  5. právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti názov organizácie tak ako je uvedené vyššie.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.